Obrázek se nahrává...Zavřít

 

MŠ Kmochova
MotýlciBroučci

O školce


Název projektu: MŠ Kmochova 22
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007129
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 297 670 Kč
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Projekt je v těchto oblasti: personální podpora.

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole.

Nastavené šablony:
Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
se koná v pátek 20. 4. 2018 od 10 do 11 hodin


ZÁPIS DO MŠ KMOCHOVA SE KONÁ VE ČTVRTEK 10.5. A V PÁTEK 11.5. 2018 OD 8 DO 15 HODIN
během příštího týdne zde budou po poradě s vedoucím odboru školství vyvěšeny bližší informace k zápisu, kritéria přijetí a žádosti o přijetí ke stažení. Vše potřebné najdete v sekci PRO RODIČE


Historie:
Mateřská škola Kolín II, Kmochova 335 je nejstarší mateřskou školou v Kolíně (byla založena 1.12. 1925), putovala po různých nevyhovujících prostorách a v r.1947 byla umístěna do stávající budovy, stojící na místě bývalého rodného domu básníka J.S. Machara. Zprvu se zde nevařilo a bylo tu umístěno i přes 130 dětí. Později zde byla vybudována kuchyň a školní jídelna se stala nedílnou součástí školy. Úměrně se postupně přizpůsobil počet dětí prostorovým možnostem školy.

Umístění a provozní zázemí školy

Zahrada:
Mateřská škola leží téměř v samém centru města Kolína. Budova je obklopená nevelkou, ale pro celodenní pobyt vybavenou zahradou ( 2 pískoviště, dřevěný domeček, dřevěný vláček, venkovní tabule, pružinová houpadla, zahradní nábytek, dlažba pro kresbu na chodník i jízdu na koloběžkách a tříkolkách, skříň s hračkami, záhonky pro pěstitelské činnosti, venkovní WC, umyvadlo). V letních měsících je dětem k dispozici i laminátový bazén. Během jara 2009 byl na zahradě vybudován multifunkční herní prvek s bezpečnostní pryžovou dopadovou plochou a zastřešená pergola pro rozšíření využití zahrady pro vzdělávání dětí. Na realizaci přispěla TPCA a Nadace partnerství pro Kolínsko částkou 150 000 Kč, zbytek á 175 000,- Kč financovala MŠ z investičního fondu školy. Pergola se velice osvědčila nejen pro pobyt dětí venku i za mírně nepříznivého počasí, ale v letních měsících sem byly přesunuty veškeré vzdělávací činnosti dětí a probíhají zde různé kulturní akce, vystoupení dětí, výstavy za účasti rodičů a další veřejnosti.
Dále ve spolupráci s rodiči došlo k opravě stávajících prvků, pokrytí nevzhledné zdi zakrývací sítí, obnově trávníku a zeleně. Dnešním normám nevyhovující a zastaralé herní prvky byly ze zahrady za pomoci rodičů odstraněny.
Děti jsou k estetickému cítění nepřímo vedeny i úpravou zahrady, je zde udržovaná skalka, květinová rabata, květiny v truhlících a přenosných nádobách. Trávník i živý plot jsou neustále zaměstnanci školy i za pomoci rodičů upravovány. Na ošetřování květin se podílejí děti samotné. O vzhledu zahrady v letních měsících se pochvalně vyjadřují rodiče i veřejnost.
Zahrada je využívána nejen v dopoledních hodinách, ale za příznivého počasí i odpoledne do rozchodu dětí. Rodiče tuto skutečnost velice pozitivně hodnotí, mnohdy zde zůstávají s dětmi až do uzavírky MŠ, protože se dětem domů nechce.
Pro pobyt dětí venku je též využíván blízký Kmochův ostrov a lesopark Borky - vybavené novými dětskými hřišti a nabízející přímé pozorování flóry a fauny, ekologickou výchovu a umožňující dětem několikrát do roka absolvovat tématické polodenní výlety s plněním různých úkolů a soutěží. Několikrát do roka děti navštívily i nové kolínské Centrální hřiště...

Budova
Budova:
Budova školy, postavená v r. 1928 je dobře udržovaná, má nová okna, střechu. Od roku 1971 je vytápěna plynovými kamny, která se podílejí na nízkých provozních nákladech školy, přitom umožňují pružnou regulaci teploty, či přitopení i mimo topnou sezónu.
Budova není konstruována pro mateřskou školu, jedná se o původně rodinnou vilu, jež pro účely MŠ byla adaptována a svým zařízením a vybavením nyní potřebám dětí vyhovuje, vytváří pocit rodinnosti a útulnosti ( potvrzují to i slova rodičů a prarodičů, kteří jsou jejími absolventy a nyní sem s radostí přivádějí i své potomky).Prostory v jednotlivých třídách jsou částečně stavebně odděleny nosnými zdmi,které nejdou plně odstranit, což na jednu stranu umožňuje přirozené vytvoření různých koutků pro děti, zároveň však klade velké nároky na pozornost učitelky a její přehled nad všemi dětmi.
Bohužel nové vyhlášce, kdy je požadováno 4 m2 na 1 dítě, prostorovým uzpůsobením tříd nebylo vyhověno. Původní situování odpovídalo 37 dětem. Během loňských prázdnin došlo k odstranění dělící zdi a připojením bývalé šatny ke II. třídě se tato zvětšila o á 16 m2, prostory MŠ jsou nyní vyhovující pro 41 dětí , na zbývající 4 je udělena výjimka do 31.8.2011. Stavební úpravy za á 180 000 Kč hradila MŠ ze svého rezervního fondu, zřizovatel hradil projekt a obstaral výběrové řízení na realizační firmu. Na zřizovatele byl nyní vznesen požadavek, aby při plánování svého rozpočtu pro rok 2011 s nutností dalších stavebních úprav počítal.
Šatna dětí I. třídy byla umístěna do haly, kde původní šatnové skřínky byly upraveny odstraněním dvířek a do vstupní chodby šatna dětí II. třídy, kam byly zakoupeny nové policové šatnové sestavy z důvodů úspory místa. Prostor je úzký, ale původní záměr umístit tuto šatnu do suterénu nebyl realizovatelný pro jeho vlhkost.
Kuchyň školy byla opatřena novou protiskluzovou dlažbou.
Budova školy je jednoposchoďová, částečně podsklepená se sedlovou střechou. V suterénu a zvláště v podkroví jsou skryty prostorové rezervy školy, které by bylo možné po stavebních úpravách využít, bohužel dle nové vyhlášky již není pro děti předškolního věku možné využít podkroví ( třetí nadzemní podlaží) a suterén je i po sanaci stále vlhký. Investiční náklady nutné na jeho adaptaci prozatím překračují možnosti zřizovatele.
V umývárnách jsou nainstalovány pákové baterie, ohřev vody se provádí elektrickými ohřívači.
Rekonstrukcemi sociálních zařízení obou tříd během předchozích let byl zvýšen počet WC a umyvadel na konečných 10, bylo dořešeno i chybějící samostatné WC pro kuchařku.
Osvětlení místností je zajištěno zářivkami.
Okna budovy jsou v rámci světelné pohody opatřena žaluziemi.
Stále není z prostorových důvodů dořešeno uzamykatelné zázemí pro pedagogický personál, byla pouze zakoupena uzamykatelná šatnová skříň pro všechny pedagogické pracovnice,obuv si umísťují do botníku v předsíňce nouzového východu. Také vedoucí školní jídelny nemá z prostorových důvodů uzamykatelnou kancelář.
V letošním roce byl nainstalován nový systém otevírání vstupních dveří pomocí videotelefonů umístěných v obou třídách, ředitelně a kuchyni, je tak i zvýšena bezpečnost.

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČNÍ ŠKOLY

Pedagogové
( v MŠ pracují 3 plně kvalifikované pedagogické pracovnice s dlouholetou praxí a 1 nekvalifikovaná, dokončující si povinné vzdělání, s několikaletou praxí ve školství na půl úvazku)
Vorlíčková Květoslava: ředitelka MŠ, plný úvazek
Korelusová Blanka: učitelka, plný úvazek
Chybová Lenka: učitelka, plný úvazek
Švarcová Pavlína Amálie: učitelka, poloviční úvazek

Pedagogové s celým úvazkem se neustále dále vzdělávají ( využívají nabídky akreditovaných vzdělávacích akcí i samostudia , sbírají další nápady a informace z časopisu Informatorium, které MŠ odebírá, kreativně i z dalších zdrojů a i ze stránek VÚP Praha.
Svá vlastní know-how si navzájem předávají, sdílejí didaktické zásobníky, protože jim na kvalitě vzdělávání a chodu MŠ skutečně záleží.

Provozní
Jitka Sršňová: školnice, plný úvazek

Školní jídelna
Jana Homolková: vedoucí ŠJ, poloviční úvazek
Lenka Pechová: kuchařka, plný úvazek

Vedoucí školní jídelny i p. kuchařka se dále vzdělávají, zavádějí nové receptury a technologické postupy na základě nových poznatků v oblasti stravování předškolních dětí
p. Homolková spravuje navíc web MŠ i FB uzavřenou skupinuExterní spolupracovníci školy
p.ing Holubová Michaela- účetní ( hrazena z provozních peněz školy)
p. Pelclová Alena - mzdová účetní ( hrazena z provozních peněz)
p. Kocourek Tomáš, Pavel Jarý, Petr Jarý- správci počítačů ( hrazeni z provozních peněz)
p. ing.Vamberský - BOZP a PO ( hrazen z provozních peněz)
p. Korelus – revize hasicích přístrojů
p. Veselý – revize plynových spotřebičů
p. Pavlík – revize elektro zařízení a hromosvodů
p. Cepek – revize komínů
p. Keltner – revize elektrospotřebičů
MUDr. Blecha Vojtěch - závodní lékař

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

Materiální vybavení školy
Mateřská škola je vybavena velkým množstvím hraček a didaktických pomůcek, zásobníky jsou dále doplňovány a aktualizovány. Poškozené hračky jsou průběžně vyřazovány a nahrazovány novými, škola využívá k jejich nákupu nabídku renomovaných firem, je sledována jejich kvalita, bezpečnost a také didaktická přínosnost pro hru dětí. Některé hračky MŠ získala i od rodičů.
Škola též disponuje rozsáhlou učitelskou i dětskou knihovnou, obě jsou neustále využívány, děti si knihy libovolně prohlížejí, využíváme je též k samostatnému vyhledávání obrázků dětmi k danému tématu (např. v encyklopediích, atlasech apod.) dětem je každý den čteno při odpočinku.
Pedagožky průběžně dle potřeb využívají didaktickou techniku k obohacení nabídky vzdělávacích bloků - kazetové magnetofony, CD přehrávače,promítačku, televizi s videem, DVD přehrávač.
Děti mají k dispozici 2 PC sestavy se spoustou didaktických her, opět doplňujících vzdělávací bloky - děti se u nich po krátké době střídají.
Škola též denně využívá klavír- křídlo,či elektrický keyboard nejen k doprovodu zpěvu a tanečních her, ale i cvičení. Bohužel velikost křídla zbytečně ubírá cenné místo a i jeho vzhled ruší celkový dojem třídy. Hledáme možnost jeho výměny za menší pianino.
K hudebním aktivitám dětí je k dispozici množství Orffových hraček, foukací harmoničky, bohatý notový materiál pro jejich doprovod a nácvik písní.
Široká je nabídka výtvarného materiálu i materiálu pro dramatickou výchovu, v půdních prostorách skladujeme i nasbíraný přírodní materiál, textil a další rozličný materiál vhodný pro tvořivou práci s dětmi.
Díky hospodárnému zacházení s rozpočtem od zřizovatele škola již několik let uzavírá své hospodaření s kladným hospodářským výsledkem, který je ukládán do rezervního fondu školy, to následně umožňuje efektivnější a promyšlenější investování do potřebných věcí, i estetičtější sjednocení daného prostoru.
Letos o prázdninách škola čerpala z rezervního fondu 100 000 Kč na nový nábytek a koberce.
Nutná je například další obnova podlahových krytin, nátěry oken, dveří. Zřizovatel uvažuje, že nátěry dveří by uskutečnil ještě letos o vánoční uzavírce.
Po prázdninách byl nový vzhled vymalované školy s novými koberci ,dlažbou, linoleem a nábytkem velice kvitován dětmi i jejich rodiči.
Na úpravě a výzdobě budovy školy se podílejí krom pedagožek i děti svými výtvarnými pracemi, vystavují se i společné práce rodičů a dětí ( např. ze soutěže Tvoří celá rodina). Bohužel situováním šaten do chodby místa k vystavování prací ubylo.

Rozpočet MŠ Kmochova si můžete stáhnout zde:
ZDE

Návrh rozpočtu MŠ Kmochova na rok 2018 si můžete stáhnout zde:
ZDE

Návrh rozpočtu MŠ Kmochova na roky 2019 a 2020 si můžete stáhnout zde:
ZDE

Co se během předchozích 3 let v MŠ změnilo k lepšímu
V budově:


Na zahradě
(část prací provedena za spolupráce s rodiči):


Životospráva
Dětem je poskytována v MŠ plnohodnotná a vyvážená strava, dle platných norem, je zachovávána vhodná skladba jídelníčku, dodržována správná technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají ve třídách i při pobytu na zahradě dostatek tekutin,jejich včasné doplňování je sledováno. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly, děti nejsou do jídla nuceny. Rodiče jsou díky vystavenému jídelníčku informováni o pestrosti stravy. Bohužel reakce některých rodičů děti, které my k zdravé stravě motivujeme a vcelku se nám to i daří, od jídla naopak odrazují. Na třídní schůzce jsme v zájmu o správný vývoj jejich dětí požádali rodiče o spolupráci - pokud budou dětem jídelníček číst, tak ne s negativním komentářem, ale naopak, aby jim ho "záviděli".
Denní rytmus a řád, vytvářející v dětech pocit jistoty a bezpečí je pravidelný, ale zároveň natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit vzniklým potřebám a aktuální situaci.
Děti mají dostatek pohybu venku i v budově MŠ, snažíme se respektovat individuální potřebu aktivity i odpočinku jednotlivých dětí. Pedagogové se též snaží být dětem v zdravém životním stylu příkladem (zdravé stravování, pitný režim, sport, turistika).

Psychosociální podmínky
Klima mateřské školy, vytvářené rodinností prostředí,jednotou působení, vstřícností a zapáleností personálu, napomáhá k pocitu bezpečí,důvěry, jistoty a spokojenosti dětí i jejich rodičů. Pro děti nastupující do MŠ je připraven po dohodě se zákonnými zástupci dítěte jeho individuální adaptační režim.
Vzdělávací nabídka školy je dětem tématicky blízká, přizpůsobená věkovým kategoriím, počítá s aktivní účastí dítěte, jeho samostatným rozhodováním,uvažováním.
Vztahy mezi dětmi a jejich chování jsou bedlivě sledovány a děti jsou neformálně vedeny prosociálním směrem ( v rámci prevence šikany a sociálně patologických jevů), ve třídách jsou za vzájemné spolupráce s dětmi stanovena pravidla chování, děti si tak nenásilně uvědomují co je správné a co ne a proč.
Příkladem dětem mohou být i přátelské vztahy mezi pedagogy a provozním personálem a jejich týmová spolupráce.

Organizace
Denní řád jednotlivých tříd je dostatečně pružný, s možností průběžně reagovat na aktuální potřeby. Denně jsou zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity ( motivovaná cvičení, pohybové hry k danému tématu, improvizovaný pohyb při hudbě, odpolední protažení s hudbou, klavírem atd.). I během her děti využívají step stupínky, gymbally, kroužky, žíněnky atd. vytvářejí si překážkové dráhy, samy si organizují cvičení. Učitelky jsou pak zvány jako diváci na taneční či sportovní vystoupení dětí.
Děti II. třídy chodí pravidelně 1x týdně cvičit do tělocvičny ZŠ v Kmochově ulici,kde se převlékají do cvičebních úborů, využívají její prostor a vybavení sportovním nářadím a náčiním ke cvičení, které opět pedagožky směřují k danému týdennímu tématu. Občas jdou s nimi cvičit i děti I. třídy.
Při spontánní hře, pokud to nějakým způsobem nenarušuje další činnosti dětí, je dětem umožněno hru dokončit, popřípadě v ní pokračovat, výsledky konstruktivních her mají možnost si děti vystavit na vyhrazená místa i ukázat rodičům.
Pedagogové se dětem plně věnují, snaží se o to, aby děti u nich nalezly potřebné zázemí a měly pocit bezpečí i soukromí. Při vstupu dítěte do MŠ je mu nabídnut individuální adaptační režim v úzké spolupráci s rodiči, kteří své dítě znají. Do brzké adaptace dětí na MŠ je zapojen a zainteresován celý kolektiv včetně provozního personálu.
Pedagogové usilují o to, aby poměr činností řízených i spontánních byl vyvážený, děti měly dostatek času pro spontánní hru, byly podporovány ve vlastní aktivitě, experimentování, měly možnost zúčastnit se činností individuelně, skupinově i frontálně. Je jim umožňována dle potřeby i možnost soukromí, relaxace - např. při brzkém ranním příchodu,citlivě se přistupuje k dětem uzavřenějším, nezvyklým na kolektiv dětí - pozvolna jsou do něj začleňovány, mají možnost samostatné hry.
Ke spojování dětí dochází z provozních důvodu při ranním scházení ( do 8 hodin) a odpoledne od 15 hodin do rozchodu dětí. Protože škola je dvoutřídní a děti se dobře znají, nedělá jim spojování potíže, naopak přispívá k prohloubení vzájemných vztahů, ohleduplnosti starších dětí vůči mladším a ochotě jim pomoci. Z provozních důvodů ( rozpočtem byl povolen úvazek 3,5 pedagoga) - dochází k pravidelnému střídání pedagožek s celým úvazkem v obou třídách v třítýdenních cyklech - ranní, mezislužba, odpolední - podrobné rozpracování je v organizačním řádu. Děti tak všechny pedagožky znají a spojování jim nedělá potíže.

Řízení mateřské školy
Povinnosti, pravomoci, úkoly a práva všech pracovníků jsou jasně stanoveny v Organizačním řádu školy.
Řídící osobou vedoucí mateřskou školu i školní jídelnu je ředitelka školy. Jí podléhají všichni pracovníci školy Odpovídá za chod školy ve všech oblastech. Mimo jiné činnosti (rozhodování o rozpočtu školy a jeho účelném využití, přijímání a propouštění zaměstnanců, usměrňování koncepce vzdělávání na MŠ, plnění úkolů hygieny a BOZP, PO atd.) je náplní práce ředitelky v neposlední řadě i kontrolní a hospitační činnost. To znamená,že kontroluje celý chod školy, dále kontroluje kvalitu práce jednotlivých zaměstnanců, dodržování všech předpisů a směrnic a prostřednictvím hospitací kontroluje úroveň vzdělávání v jednotlivých třídách, soulad TVP se ŠVP PV i úroveň pedagogické práce jednotlivých učitelek.
Informační systém uvnitř i vně mateřské školy funguje dobře i díky tomu, že MŠ je malá. Zaměstnanci jsou denně ve styku a to umožňuje průběžné informování, do řešení problematiky školy jsou přímo zainteresováni, vzniklé problémy je možno řešit okamžitě. Rodiče jsou informováni o dění v MŠ ústně i písemně na nástěnce školy, taktéž oni mají možnost se na chodu MŠ aktivně podílet. O individuální pomoci jednotlivých rodičů jsou formou poděkování na nástěnce školy informováni a tak i motivováni další rodiče. Ve vestibulu školy jsou pro ně umístěny týdenní vzdělávací programy jednotlivých tříd , školní řád, ŠVP PV a další dokumentace školy, některé informace jsou rodičům rozesílány e-mailem.
V současnosti se pracuje na nových www stránkách školy, které by rodičům připojeným k internetu umožnily ještě kvalitnější informace o MŠ a jejích aktivitách, umožnily by jim např. stahování fotografií z různých akcí (původní stránky byly povšechné a nevyhovující, neumožňovaly pružnou reakci na nově vzniklé potřeby a informace a byly proto zrušeny).
Pedagogický i provozní personál spolupracují týmově, mají možnost o vizáži a práci školy přemýšlet, analyticky ji hodnotit, vyvozovat závěry pro další zkvalitnění své vlastní práce i práce celé školy.

Situační rozmístění v jednotlivých podlažích:
Suterén


Přízemí


1.poschodí


půdaPartneři školy


Spoluúčast rodičů
Nejvýznamnějšími partnery školy jsou rodiče dětí. Personál školy maximálně usiluje o vzájemnou důvěru, vstřícnost, otevřenost, ochotu pomoci, empatii. Velká část rodičů, prarodičů i praprarodičů sama tuto MŠ navštěvovala, taktéž velká část sourozenců dnešních dětí. Svědčí to o jejich spokojenosti s prací školy, zároveň je to hnacím motorem pro její další zkvalitnění a rozvoj. Tato spokojenost se odráží i na ochotě rodičů škole dle svých možností pomoci ( materiálně, finančně, brigádně apod.). V letošním roce proběhla soutěž pořádaná společností AVE ve sběru papíru (byla přispěním i k ekologické výchově dětí - třídění odpadu) za spolupráce s rodiči byla nasbírána víc jak tuna novin a časopisů a škola získala finanční odměnu. Rodiče mají možnost vyjádřit se k dění ve škole, hodnotit její práci, navrhovat zlepšení. Konstruktivní návrhy jsou realizovány.

Mateřská škola se snaží podporovat rodinnou výchovu,tam, kde je třeba, pomáhá a radí rodičům při řešení problémů ve výchově dětí ( v dnešní době stoupá potřeba této pomoci - celá řada rodičů si s výchovou svých dětí neví rady, stoupá i procento dětí s LMD, hyperaktivních apod.) Personál profesionálně chrání soukromí rodin, zachovává diskrétnost, problémy jsou řešeny individuelně, ne před šatnou plnou rodičů, ale v ředitelně, popř. třídě. Rodiče mají možnost si předem schůzku s pedagogy dohodnout.

Pro spolupráci s rodiči je vypracován samostatný plán, jenž je součástí Ročního plánu školy.